top of page

BLEND Academy

ההרצאות נולדו כדי לתת מענה לצורך ההולך וגובר של מנהלים ומנהלות לשלב שיקולי אחריות חברתית וסביבתית בתוך תהליכי קבלת ההחלטות המקצועיות שלהם ולגבש אסטרטגיות חדשניות המייצרות ערך משותף – עסקי, חברתי וסביבתי.


 

bottom of page